Struktura ir kontaktai

Struktūra

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. K-262
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 7 straipsnio 4 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2007-12-14 sprendimu Nr. K-223, 17.1. punktą ir atsižvelgdama į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. 9.4.-1936 (8.7.) „Dėl numatomų asignavimų priešgaisrinės saugos funkcijoms atlikti ir ugniagesių komandų veiklos organizavimo“ bei Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2011 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. 3S-833 (1.20.) „Dėl savivaldybės ugniagesių komandų veiklos organizavimo“, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Likviduoti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos Punios ugniagesių komandą.

2. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos struktūrą (pridedama).

3. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių – 75.

4. Pripažinti netekusiais galios Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. K-223 (pakeitimas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-422) 2 ir 3 punktus, o 4-7 punktus laikyti 2-5 punktais.

5. Įpareigoti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorių Raimundą Markauską per dvi darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojų sąrašą ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šio sprendimo 1 punkte nurodytos ugniagesių komandos likvidavimu.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo1-4 punktai įsigalioja 2012 m. kovo 31 d.

 

Savivaldybės meras                                                                               Algirdas Vrubliauskas

 

                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                          Alytaus rajono savivaldybės

                                                                                                          tarybos 2011 m. lapkričio 10  d.

                                                                                                          sprendimu Nr. K-262

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDEŽETINĖS ĮSTAIGOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS STRUKTŪRA

 

Administracija

Alovės ugniagesių komanda

Butrimonių ugniagesių komanda

Daugų ugniagesių komanda

Krokialaukio ugniagesių komanda

Makniūnų ugniagesių komanda

Miroslavo ugniagesių komanda

Pivašiūnų ugniagesių komanda

Simno ugniagesių komanda

Alytaus rajono savivaldybės

biudžetinė įstaiga Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

Adresas: Pulko g. 21, Alytus LT-62135

Tel. / faksas:  (8 315) 74977

Direktorius Aleksandras Bružas

Mob. Tel. 8 687 99595 El. paštas: aleksandras.bruzas@arsa.lt

Internetinė svetainė http:www.alytauspat.lt

 

Ugniagesių komandos:

Alovės ugniagesių komanda

Parko g. 5A, Alovė

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 43 218

 

Butrimonių ugniagesių komanda

Margirio g. 17, Butrimonys

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 61 301

 

Krokialaukio ugniagesių komanda

Kosmonautų g. 1

Čiurlionių II kaimas

Krokialaukio seniūnija

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 68 201

 

Makniūnų ugniagesių komanda

Mokyklos g. 26, Makniūnai

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 46 835.

 

Miroslavo ugniagesių komanda

A. Zmuidzinavičiaus g. 8, Miroslavas

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 66 331

 

Pivašiūnų ugniagesių komanda

Pievesos g. 6, Pivašiūnai

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 29 322

 

Daugų ugniagesių komanda

S. Neries g. 2, Daugai

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 69 201

 

Simno ugniagesių komanda

Vytauto g. 44-1, Simnas

Alytaus rajonas

Tel. (8 315) 60 201

 

KONTAKTAI

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
Pulko g. 21
LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 74 977
Interneto svetainė http://www.alytauspat.lt